Components Electrònica Analògica

Imatges dels principals components amb les que es treballarà l'electrònica analògica
Placa Proto (proto-board)
Resistència
Condensador Transistor
LEDs Díode
Potenciòmetre Fotoresistència LDR
Commutador Polsador
Cables de connexió

110 Única entrada

Circuit d'electrònic de 3 entrades i una sortida on només es compleix la combinació 110