Components Electrònica Analògica

Imatges dels principals components amb les que es treballarà l'electrònica analògica
Placa Proto (proto-board)
Resistència
Condensador Transistor
LEDs Díode
Potenciòmetre Fotoresistència LDR
Commutador Polsador
Cables de connexió

110 Única entrada

Circuit d'electrònic de 3 entrades i una sortida on només es compleix la combinació 110

Toro mecànic

Reestructuració del robot per a convertir-lo en un Toro mecànic

park assist (Esp2) 16-17

park assist (Esp2) 16-17

Combat SUMO Robòtic 16-17

Combat SUMO Robòtic 16-17
9 Equips participants

Park assist (Esp1) 16-17

Park assist 1 (Esp1) 16-17

Disseny del Robot Arduino 17-18

Disseny del Robot Arduino 17- 18
Matèria Específica de 4t d'ESO
Robòtica (tecnologia)

Disseny 16-17

Disseny del Robot Arduino
Matèria Específica de 4t d'ESO
Robòtica (tecnologia)

Disseny i construcció del Robot de portes lògiques 16-17

Disseny i construcció del Robot de portes lògiques 16-17
ESP 1.

Linia Negra. Esp1. 16-17

Videomuntatge de l'eficàcia dels diferents robots seguidors de línia negra amb portes lògiques del grup de l'ESP1 de la matèria de tecnologia de 4t d'ESO de l'Escola Pia Balmes

Button

Encesa d'un LED (pin13) al prémer un polsador (pin2)
Exemples/Digital/Button del programa Arduino
Circuit esquemàtic de funcionament
                                    Proto-board                                                    Placa Arduino  

Servo

Esquema de connexió del servomotor.
El programa de comprovació és el: control_del_servo.ino (moodle)
Aquesta disposició del cablejat és extrapolable a tots els sensors i actuadors digitals.
Cable vermell a la línia de vermells
Cable negre a la línia de negres
Cable de color al pin assignat pel programa
Alimentació

Esquema de muntatge de l'alimentació per al robot basat en Arduino